Peristiwa

Geguritan - Geguritan Anggitan Soepardi MS

3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
10:05
30 JUL 2012
Penulis


SEMARANG, RIMANEWS -- Sebagai pengasuh acara sastra di RRI Semarang dan grup facebook, Didiek tidak hanya menulis puisi. Tetapi juga geguritan atau puisi dalam Bahasa Jawa. Bagi dia ,menuliskan tentang kegelisahan akan gairah asmara, sama halnya menuliskan tentang perasaan cintanya kepada negaranya. Kalau dia mengungkapkannya dengan gaya satire maupun bahasa verbal,tetap saja itu wujud perasaan cintanya kepada 'perempuan' dan negaranya.


gurit gombal

dhiajeng ... dhiajeng...
durung suwe anggon kita tetepungan
durung suwe anggon kita glenyengan
sanajan mung ing jagad maya
kaya wis ngliwati abad
nganti ana rasa sing dak rasaake
marang sliramu

dhiajeng ...
apa iya kaya mangkono
sing ana ing sanjerone atimu
sanajan kita mung bisa sesawangan
lumantar foto album
ngobrol via sms lan hape

iba bungahing driyaku
yen ta kaya mangkono
ndadekake aku kepingin ketemu
ing kasunyatan
adu netra lan liya-liyane

lumantar smsmu kang pungkasan
gawe bombonging atiku
amarga ana prentule rasa kang kaosik
ing sanjerone rasamu
sing dhelikan ing njero nalamu
nanging tan kuwawa mambengi
kepeksa mletik

mula ing nalikaning ketemu
kanthi ngati-ati ing talinganmu
aku bebisik
dhiajeng,coba tanganmu tempelna dhadhaku
kang nywara dhag dhig dhug
iki wujud rasa tresnaku
tresnane taruna sing dadi impene wanodya

saka pasuryanmu
nyata yen atimu trataban
jagad rinasa kuwalik
eee,jagad dewa bathara
pranyata atiku uga karasa molak-malik

kaya sing dhiajeng rasa
iya mangkono sing dak rasaake
nganti mrinding kabeh ragaku
sanajan mung ingsanjerone pangalamun
tanganmu gawe mrinding diajeng
genea ana rasa kang kaya mangkene

dhiajeng ...
ana swara tan kinira
dheg-dhegan lan trataban atiku
kepingin ndang ana ing sandhingmu
sinambi ngidungake asmaradana
ing dhadhamu sing ngglenuh
lan tanganmu ngelus-elus ragaku
dhuh biyung ...
yagene bisa kaya ngene

sabanjure...
jagadku lan jagadmu
nyawiji ing lungiting wengi

didiek soepardi ms
20 juni 2012

: Pamaturnuwunku marang Kangmbok Biyung Amie Williams,saengga aku bisa gawe gurit kang kaya mangkene.ing wingiting wengi

sepimu sepiku
amrangguli wingiting wengi
ananging......
ing sanjeronong luwengingaja kaya mangkono
aja kaya mangkono

ana sabawa gumrudug
kepingin metu
awit uwis ngendhon sawatara wektu
muga-muga ......
kirananing chandra ing satengahing ratri
bisa ngresepake rasamu lan rasaku ......

didiek soepardi ms
22 juni 2012aja kaya mangkono

cah ayu ...
saka ngendi dunungmu
ing endi bapa biyungmu
mangkono uga sanak kadangmu
dene sliramu nganti mapananke raga,
ana ing ratan
urip pancen ora gampang
kudu ngambah dalan kang mundhuk mendhukul
menggak-menggok
munggah mudhun
samono uga
kala-kala midak beling
lan krikil
ananging ya ora kudu kaya ngono kuwi

urip pancen angel
mbutuhake pangupaya lan pambudidaya
sarta andedonga
cikben ing wekasane
berkahing Pangeran
sumrambah ing uripmu

nanging aja kaya mangkono......

didiek soepardi ms
21 juni 2012


apa isih ana

apa isih ana sing bisa rumangsa
rumangsa yen kudu andhap asor
rumangsa yen kudu lembah ing manah
rumangsa yen kudu duwe rasa tepa salira
rumangsa yen kudu eling marang sapepadha
rumangsa yen kudu atetulung
rumangsa yen kudu sangkul sinangkul ing bot repot
rumangsa yen kudu eling lan waspada
lan rumangsa yen kita kabeh iki mung sagung titah
kang kudu manut marang Panjenengane

apa malah mung rumangsa bisa
banjur jigaran sakepenake wudele
banjur tumindak miturut pikirane dhewe
banjur ngrebut sing dudu darbeke
banjur rumangsa yen nembe duwe kuwasa
banjur ngidak-idak kawulane
banjur matrapake kaadilan kanggo pribadi
lan golongane dhewe
banjur nyawuk dhuwite rakyat kaya warisane embahe
banjur padha selak ing ruang pangadilan
malah padha tutuh-tutuhan

apa isih ana satria ing nagaraku
apa malah padha tinggal gelanggang colong p'layu
apa isih ana...........
mbuh,aku ra ngreti
tutugna dhewe geguritanku iki
tulisen sanulis-nulise
sakarepmu..........

didiek soepardi ms
10 juni 2012


ing ngendi dununge

ana ing ngendi dununge kaadilan
ana ing ngendi dununge kajujuran
ana ing ngendi dununge kawicaksanan
rumangsaku kok wis ora ana

ing nagaraku
kabeh mau wis ora ana
utawa wis angel anggone bisa ketemu
amarga wis kalimput ing lambe lamis

ing nagaraku iki
isine mung dujana durmuka lan dursila
Duh Gusti......
ngantos dumugi kapan
kawula ngantos-antos pangluwaran Paduka
saking samukawis prekawis
ingkang kebak ing panalangsa punika ....

didiek soepardi ms
09 juni 2012


wingi,saiki lan mengko

sanajan sing uwis kapungkurake iku sejarah
ananging dheweke uga kaca pangilon
kanggo nata awak lan tandang gawe
supaya luwih lan santun
kanggo ngisi lelakoning urip
kang isih dilakoni

sanajan wingi iku sejarah
ananging uga pasinaon
kanggo ngangsu kawruh
cikben luwih pinter lan bergas
anggone mikir lan jumangkah
kanggo ngisi dina kang bakal dilewati

ora ana saiki yen ora ana wingi
lan ora bakalan ana sesuk
yen ora ana saiki
wingi iku kaca pangilon
wingi kuwi pasinaon
kanggo saiki
tumuju sesuk kang menjila tur kuncara

didiek soepardi ms
08 juni 2012

*) Didiek Soepardi MS adalah praktisi juga pegiat sastra di Semarang dan sekitarnya, aktif berkeliling sejumlah kota untuk membacakan karya-karyanya, kali ini menulis puisi berbahasa jawa atau Geguritan untuk citizen junalism, salam sastra.(Wrh/RIMA)

Terbaru
25 Mei 2016 | 22:27
Banjir Kepung Kota Medan