Peristiwa

Geguritan : Tjiptadi Wayang Minonggko Perlambang

4.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
05:54
11 AGS 2012
Penulis

Sebagai seniman dan sastrawan,Tjiptaadi Iman Resoatmodjo tidak hanya menulis puisi. Tetapi ia juga ikut berperanserta melestarikan 'kasusastran Jawa",dengan menulis geguritan. Berikut adalah beberapa geguritannya yang dikirim di grup fb Kumandang Sastra dan Gurit Kontemporer asuhan Biyung Amie Williams.
Sangat terasa kekentalan Bahasa Jawanya dalam menggambarkan kerinduan yang dibalut dengan tetesan embun dan fenomena alam lainnya.Demilianpun diracik dengan drama pewayangan ,semakin terasa 'kejawaannya."

BUN

esuk iki tumetes ing tlapukan
mili nurut pipi tiba tak tadhahi tlapakan
adoh ing paran tansah kelingan
rama sibu ing dusun gelangan

pindha inten sumebar
bun esuk iki nelesi latar
pindha ngelakku nenteni banyu
kangenku lamun kegawa kelu

kalikepuh
7/8/2012
04:15

NONTON WAYANG ~ geguritan kagem Ki Bage Dhalang Gemblung

nyawang pakeliran geber memplak padhang
nonton wayang
lakone dhalang ngontang anting lulang
gamelane bonang gothang
gambang lan kendhang sulinge nora kemandhang
rebabe isin mbengengeng
sindhene blangkem tan kocap nembang

dhuh gusti sang hyang wenang
pandhawa satriya kalah perang
mlebu alas sambat wirang

ning nong ning tanpa gong
jagad arcapada ngilang
jalma manungsa nunjang palang
panguwasa sawenang-wenang
kayon mutung
pepetung
ora tau rampung

10082012

Apa Langit isih Katon Klawu

wewayanganmu sesingidan amping-amping kori
jalaran lelakon kang natoni ati
sanajan wektu wus wilangan ari
tumus pindha setru tan pupus rina wengi

apa langit isih katon klawu
sinaput pedhut ampakampak atimu

mijiling gurit iki
saka prentuling manah mami
nata tembung lelarikan
ngemu pitakon datan entuk wangsulan

09082012

PUPUSING DINA

candikala candikala binathara
kala tumeka brahala kang anjaga

pupusing dina, lumingsir
diwangkara sumingkir
nyandhak tlawing wengi
ambuka regoling ratri

pojok kana gumlewang ambranang
katon surem sumunar
titahing wektu
lire gumanti siyang ratri

07082012


Tekaku Entenana

ing telenging ati
dak simpen primpen
rasa iki
dadi uplik
sanajan cayane mung cilik

lamun pinatri
kinanthi
den gawa pati
yamung siji
asmamu dhuh yayi

rina pinayung surya
kadya wengi tanpa lentera
dina jumangkah saya dawa
aja cidra kenya
tekaku entenana

10082012


Panggurit/penulis kelahiran Magelang dan besar di Semarang,sekarang berdomisilidi Purworejo - JawaTengah.Menamatkan SMA di Semarang,lalu melanjutkan S1nya di IKIP Muhammadiyah Purworejo (angkatan 1990) dan Magister Management di Surabaya (angkatan 2007).

Terbaru