Peristiwa

Geguritan Ugo Piwulang Satra Tengahan, Biyung Amie Williams

3.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:13
24 AGS 2012
Penulis

AMBAROWO, RIMANEWS -- Tumrap Panggurit, nulis gurit kuwi padha karo nyuntak ubaling rasa lan krenteg kang ginebeng ing kalbu lan cipta. Saliyane kudu bisa nguwasani utawa tanggap ing rasa lan kahanan, Dheweke kudu pana ing bausastra, tegese nguwasani werdine tembung-tembung basa jawa kanthi becik, lan wasis njajar tembung-tembung mau dadi ukara mawa makna, rinumpaka, temahan mijil dadi gurit edi,pinangka waosan lan karya sastra adi, kang bisa ngresep mranani.Ing ngisor iki, dakpacak sawenehing gurit-gurit, asil seratanne para Kadang panggurit kita, kayata :Biyung Amie Williams, Joseph Harsawijaya lan Tjiptaadi Resoatmodjo.

GURIT KATRESNAN :
( gurit format sarga, 4 pada, sapada 4 gatra, saben sagatra 22 wanda, punika gurit susastra kina (sastra tengahan) )

AYWA KEMBA

Nadyan jelih-jelih pindha pecating sukma saking angga kuru lan aking
Sengara kapireng lan kadulu, kasaput tumiyuping risang maruta
Pisambatmu kawlasarsa sumungkem konjem pepada maminta sih tresna
Nanging hamung kidung suwung kang kaprungu temlawung nyesek garinge gurung

Puluh-puluh wus pinesthi godhong garing bakal kumleyang tinampi bumi
Tan kuwawa endha linepas king wit gurdha kang tinandur subur ngrembaka
Angudi sareh lan sabar jroning ikhtiyar nampa kehing crita kawedhar
Muhung lantiping panggraita landheping pamawas, nugraha gya tinampa

Tan kenging tansah ngresula apadene ngidung palastra arawat waspa
Peteng lelimenge wengi dadya kanthi nggennya tansah ngonjuk puja-puji
Muhung mahas ing asepi mrih wening wardaya dimen sembada kajangka
Esem ngujiwat kang gumawang memanas ati tan pantara suwe panggya

Nadyan adoh papannya kalingan luhuring arga dudu pambengan nyata
Jembare rawapening, lerap-leraping warih, ngilak-ilaking bawana
Datan mundur sapecak lumaksana golong gilig ngupadi tresna tuhu
Nadyan ati wus kebacut garing, nora mokal anampi tresna sejati.


Tepiswiring persil kopi, 07122011
Biyung Amie Williams

 

SEPI ~~ geguritan
oleh Tjiptaadi Iman Resoatmodjo pada 23 Agustus 2012 pukul 18:35 ·

SEPI ~~ geguritanramene dina iki, le

kaya emprit reroyoman ngrubung pari

srengenge saya suwe nututi sore

wektu kumlebat kaya mung ngimpidina iki, le

mripat lamurku isih nyawang anak putu

mlayu-mlayu ning latar ngincup kupu

nanging dina ora tau semaya prasetyanesesuk esuk lamun dina lir gumanti

brayatmu wis kudu bali

menyang paran sing aku ora bisa aran

tan selak mengku jejibahanmung pangestuku kanggo sangu

muga-muga bisa ngayomi anak putu

mukti ning ngendi papan laku

mring gusti tan kendat dongakugubug iki dadi sepi

wektu jumangkah wengi

: gelangan

23/08/2012

JAMAN ÉDAN

Ngèli nut lakuning jaman
Béda jaman béda aturan
Diréwangi ngédan turut dalan
Nora ngédan nora keduman

Ngelus dhadha nyawang kahanan
Merga ati cengkah karo kanyatan
Wong salah gemang ndhadha kaluputan
Nganggo topèng kanggo nutupi wirang
Golèk manéka ukara kanggo pawadan
Ora wurung gawé kapitunaning liyan

Durjana nganggo sorban ulama
Duratmaka apengawak jeksa
Budi candhala api-api jejer pandhita
Diyu mémba-mémba dadi satryatama
Mutani nétrané para kawula
Tuhu manis ing tutur wicara
Nyatané kabèh mau mung apus krama
Tundhoné kanggo luru suka priyangga

Tepiswiring persil kopi, wengi 130712
Biyung Amie Williams

*) Ing Dhuwur ugo diterangke bab geguritan utowo Ngurit sastra tengahan, pewilung iki migunani kanggo sing tembe ngerti lan kenal marang Geguritan. ( W Kusuma Ambara ) Rimanews.com.

Terbaru
25 Mei 2016 | 22:27
Banjir Kepung Kota Medan