Peristiwa

Geguritan - Geguritan Ibu Biyung Amie Williams !

3.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
22:17
05 NOV 2012
Penulis

AMBARAWA, RIMANEWS -- Geguritan yang menjadi kekayaan khasanah puisi ( berbahasa jawa ), masih akan kita tampilkan dan kali ini kita masih menampilkan Karya Ibu Biyung Amie Williams, yang menjadi rujukan pertama apabila kita bicara geguritan. Menjadi menarik sebab di Jogja dalam forum diskusi apapun kita diwajibkan Closing Statment menggunakan bahasa jawa " Kromo Ingil " dan saya yakin dan percaya dari kita generasi sekarang yang masih fasih menuturkan bahasa itu ( W Kusumo Amboro )  

 

WALANGDRIYA

nimas,
jembare jalanidhi kuwi pindhane rasa tresnaku
luhure arga lawu kuwi wujud pangangenku
mekar arume sekar mlathi kuwi rasa kangenku
maya-maya jingga panglong sumirating surya
kuwi rasa sengsemku nyawang endah pasuryanmu

nanging kabeh rasa mau ginubel ing walangdriya
ana warana kang mahanani nora jumbuhing sedya
sinaput lamat-lamating pedhut warna klawu
apa aku kuwawa nyingkirake pedhut kang nggreridhu
apa sliramu dhewe kang gelem mangerteni atiku

aku tidha-tidha
aku walangdriya
aku ora kuwawa

nimas,
coba prasajaa!
menyang sapa, sabenere
tresnamu mboktujokake ?

Gubugku, madyaratri 031112
Biyung Amie Williams

TAN KARASA

Nimas,
sineksen padhang soroting prabangkara
Edhum sengsem cahyaning sang sassadara
Kang saben ari ngejawantah nelahi madyapada
Nora nate sambat kekanthi ngiring laku kita
Tan karasa wilangan mangsa wus tumeka seket warsa

Nimas,
Ari mbaka ari, wulan gumanti warsa
Mecaki marga datan ngrewes sayahing nala lan raga
Tan nggape maju laku jantrane urip
Yekti wahya nora bakal lumaris ngawuri
Nora karasa, jebul wus padha mijil dadi wredha
Angga wus nora santosa, rikma wus awarna seta
Waja uga padha pamitan mbaka sajuga

Ora dadi ngapa, jer kabeh mau pancen wus winahya
Kang baku rasa asih tresna kita tetep lestari ngrembaka
Nadyan ing marga kebak pepalang lan coba
Dadya srana pinangka rabuk ngrembuyunge rasa tresna
Kang wus tinali pati dening Gusti Kang Murbeng Dumadi
Muhung Sliramu yekti peranganing iga keringwang
Tansah daktresnani , dakayomi, kongsi tumekeng janji

Payo padha ngonjuk puji pudyastawa mring Hyang Suksma
Muga kita sagotrah , yayah wibi , atmaja, siwi lan wayah
Tansah linuberan berkah, tinebihken king rubeda
Jinangkung ing siyang ratri
Winengku ing karahayon ing samarga-marga.

Tepiswiring persil kopi, wanci rina 261012
Biyung Amie Williams

 

KALASUBA ÉNGGALA PRAPTA !

Tidhem premanem tanna sabawa swara
Ngelangut nyamut-nyamut kèlingan kahanan mawut
Pangwasa asikep duratmaka dur angkara
Api-api manis, jebul atiné wengis kebak lugut

Watak satrya wus dadi barang langka, musna
Apa prelu gawé crita wayang anyar
Pandhawa awatak buta candhala
Puntadéwa pengawak diyu asipat kasar

Landhesan Hasthabrata ginanti malima
Watak tirta wening, wus dadi bena prahara
Watak maruta malih dadi bayu bajra
Watak prabangkara malik warna dadya naraka

Kawula muhung sela brakithi pasrèn ngarcapada
Nora butuh papan panggon sandhang lan boga
Apamanèh ngundhak kawruh dimèn satata bagya
Kabèh sarwa mawa béya rekasa kasangsaya

Pawiyatan kanggo ajang beksa ngiprah politik
Kapitayan kanggo kudhung pakarti korupsi
Magang punggawa praja sranané nglarut bandha rajakaya
Yèku temah mijil nayaka praja awatak durjana candhala

Dhuh Déwa Jawata gung
Kongsi kapan jaman kalabendu lumaku
Pra kawula samya ngonjuk pudyastawa
Kanthi udrasa mbrebes mili kingkin angantya
Baya kapan risang jaman kalasuba tedhak tumeka

Tepiswiring persil kopi, wanci ratri 241012
Biyung Amie Williams

Sri Ambar Susilowati
( Amie Williams )

Alamat :
Tegalrejo RT.03 RW.III Kelurahan Bawen Kec. Bawen, Ambarawa
Kab. Semarang

Pekerjaan : Pensiunan Kemenkeu

Hobby : Menulis puisi Jawa dan Indonesia, Menulis Tembang-tembang Macapat, mendengarkan musik.

Minat :
1. Ingin menjadi penulis yang berbobot.
2. Menjadi orang yang berguna bagi sesama.

Telp : 085641366306
Email : mommy.will@yahoo.com
Facebook :
Amie Williams
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000848921665

Tanggal Lahir : 1 Januari

Pengalaman Berkomunitas Sutresna Basa Lan Budaya Jawa

Nama Sistem : NGURI-URI BASA JAWA
Keanggotaan : Admin
Alamat : Salatiga
: https://www.facebook.com/basajawa


Nama Sistem : GURIT SASTRA JAWA GAGRAK ANYAR
Keanggotaan : Admin
Alamat : AMBARAWA

Nama Sistem : GURIT KONTEMPORER
Keanggotaan : Admin
Alamat : Ambarawa

Nama Sistem : GURIT SASTRA JAWA KLASIK LAN SEKAR ALIT
Keanggotaan : Admin
Alamat : Ambarawa.

*) W Kusumo Amboro, Pengamat dan Pemerhati Kebudayaan dan sangat concern pada isu-isu yang terkait dengan kebudayaan jawa, saat ini menetap di dua kota Bagelen Purworejo dan Kebayoran Baru Jakarta.(WRH/RIMA).

Terbaru